ඔබ සිටින්නේ
මුල් පිටුව > විමැසුම් – පැවැසුම්

හෙළ බස වැහැරීමෙහි ලා ඔබට ඇති වන ඕනෑ මැ වියරණ ගැටලුවකට විසැඳුම් සැපැයීමට ද නව පබඳ සැපැයීමෙහි ලා ඔබට ඇවැසි වන නවමු වඩු වදන් (technical terms) තනා දීමට ද හෙළ හවුල පැහැදී සිටී. ඔබේ සියල් විමැසුම් පහත දැක්වෙන පුරවනය (form) ඔස්සේ අප වෙතැ එවන්නැ.

හෙළ හවුලේ ඉදිරි ගමන පිණිසැ ඔබේ අදහස් ද උදහස් ද එක සේ වටී. එ බැවින් හෙළ තෙ රුවනට වැඩ කැමැති ඔබේ නොවක් අදහස් උදහස් හෙළ හවුලට පැවැසීමට ද මේ පුරවනය යොදාගන්නැ.

නම (ඇවැසි යි)

ඉ-තැපැල් යොමුව (ඇවැසි යි)

මැය

හසුන

Top