ඔබ සිටින්නේ
මුල් පිටුව > විමැසුම් – පැවැසුම්
හෙළ හවුලේ ඉදිරි ගමන පිණිසැ ඔබේ අදහස් ද උදහස් ද එක සේ වටී. එ බැවින් හෙළ තෙ රුවනට වැඩ කැමැති ඔබේ නොවක් අදහස් උදහස් හෙළ හවුලට පැවැසීමට මේ පුරවනය යොදාගන්නැ.

නම (ඇවැසි යි)

ඉ-තැපැල් යොමුව (ඇවැසි යි)

මැය

හසුන

Top