සැබැඳුම්

කොළොඹැ 6, වැල්ලවත්තේ, පෙඩ්රිකා පාරේ, සිරි විජයාරාමයේ දී යැ

 

විබැඳුම් පොළ: www.helahavula.org

ඉ-පහිණ යොමුව: info@helahavula.org

 

නයුවෝ

ශ්‍රීනාත් ගණේවත්ත: 011 2 410 862

සකසුරුවෝ

සීවලී බණ්ඩාර: 071 4803 898

ක. ක. ගනුෂ්ක රන්දුල: 077 4127 090