දැන්වීම්

මී ළඟ රැස් වීම

හෙළ හවුලේ මී ළඟ මහ මඬුලු මුළුව 2017 සැප්තැම්බර 09 වැනි දා, සනි දා, ප. ව. 3:00 සිට වැල්ලවත්තේ, ෆෙඩ්‍රිකා පාරේ, සිරි විජයාරාම වෙහෙර

Posted in දැන්වීම් | Leave a comment

මී ළඟ රැස් වීම

හෙළ හවුලේ මී ළඟ මහ මඬුලු මුළුව 2017 ජුලි 15 වැනි දා, සනි දා, ප. ව. 3:00 සිට වැල්ලවත්තේ, ෆෙඩ්‍රිකා පාරේ,සිරි විජයාරාම වෙහෙර හලේ

Posted in දැන්වීම් | Leave a comment

මියැසිසුරු වදනිසුරු අමරදෙව් ඇජරෙනි,

“යළි හෙළයට කරනුව සේවා ඔබට උපත හෙළය මැ වේ වා” – සොවට පත් හෙළ හවුල Share on Facebook Share Share on TwitterTweet Share on

Posted in දැන්වීම් | Leave a comment

මී ළඟ රැස් වීම කල් ගියා!!!

2016 සැප්තැම්බර මසැ 10 වැනි දා, සනි දා, පැවැත්වීමට නියමිත වැ තුබුණු හෙළ හවුලේ මී ළඟ මහ මඬුලු මුළුව නො වැළැක්වියැ හැකි කරුණක් නිසා

Posted in දැන්වීම් | Leave a comment

හෙළ හවුලේ මී ළඟ රැස් වීම!

හෙළ හවුලේ මී ළඟ මහ මඬුලු මුළුව 2016 සැප්තැම්බර මසැ 10 වැනි දා, සනි දා, ප. ව. 3:00 සිටැ වැල්ලවත්තේ, ෆ්රෙද්රිකා පාරේ, සිරි විජයාරාම

Posted in දැන්වීම් | Leave a comment

කුමරතුඟු මුනිදස් දෙ සැත්තෑ වැනි සමරුව

කුමරතුඟු මුනිදසුන් ගේ දෙ සැත්තෑ වැනි සමරුව 2016 මාරතු 02 වැනි දා, බදාදා, පස් වරු 3:00 සිටැ, කොළොඹැ, පොත්ගුල් මඬුල්ලේ ඇසුම් හලෙහි (පුස්තකාලය හා

Posted in දැන්වීම් | Leave a comment