ඔබ සිටින්නේ
මුල් පිටුව > දැන්වීම්

මී ළඟ රැස් වීම

හෙළ හවුලේ මී ළඟ මහ මඬුලු මුළුව 2017 සැප්තැම්බර 09 වැනි දා, සනි දා, ප. ව. 3:00 සිට වැල්ලවත්තේ, ෆෙඩ්‍රිකා පාරේ, සිරි විජයාරාම වෙහෙර හලේ දී පැවැත්වේ.   සැමට ඇරියුම්! Share on Facebook Share Share on TwitterTweet Share on Google Plus Share Share on Pinterest Share Share on LinkedIn Share Share on Digg Share

Posted in දැන්වීම් | Leave a comment

මී ළඟ රැස් වීම

හෙළ හවුලේ මී ළඟ මහ මඬුලු මුළුව 2017 ජුලි 15 වැනි දා, සනි දා, ප. ව. 3:00 සිට වැල්ලවත්තේ, ෆෙඩ්‍රිකා පාරේ,සිරි විජයාරාම වෙහෙර හලේ දී පැවැත්වේ. සැමට ඇරියුම්! Share on Facebook Share Share on TwitterTweet Share on Google Plus Share Share on Pinterest Share Share on LinkedIn Share Share on Digg Share

Posted in දැන්වීම් | Leave a comment

මියැසිසුරු වදනිසුරු අමරදෙව් ඇජරෙනි,

“යළි හෙළයට කරනුව සේවා ඔබට උපත හෙළය මැ වේ වා” – සොවට පත් හෙළ හවුල Share on Facebook Share Share on TwitterTweet Share on Google Plus Share Share on Pinterest Share Share on LinkedIn Share Share on Digg Share

Posted in දැන්වීම් | Leave a comment

මී ළඟ රැස් වීම කල් ගියා!!!

2016 සැප්තැම්බර මසැ 10 වැනි දා, සනි දා, පැවැත්වීමට නියමිත වැ තුබුණු හෙළ හවුලේ මී ළඟ මහ මඬුලු මුළුව නො වැළැක්වියැ හැකි කරුණක් නිසා 2016 සැප්තැම්බර මසැ 17 වැනි දා, සනි දා, ප. ව. 3:00 සිටැ වැල්ලවත්තේ, ෆ්රෙද්රිකා පාරේ, සිරි විජයාරාම වෙහෙර හලේ දී පැවැත්වේ. සිදු වූ අපහසුතාව ගැනැ අප ගේ බලවත් සොව මෙයින් පළ…

Posted in දැන්වීම් | Leave a comment

හෙළ හවුලේ මී ළඟ රැස් වීම!

හෙළ හවුලේ මී ළඟ මහ මඬුලු මුළුව 2016 සැප්තැම්බර මසැ 10 වැනි දා, සනි දා, ප. ව. 3:00 සිටැ වැල්ලවත්තේ, ෆ්රෙද්රිකා පාරේ, සිරි විජයාරාම වෙහෙර හලේ දී පැවැත්වේ. සියල්ලෝ එ දිනැ පැමිණෙත් වා! විමැසීම්: 774 127 090 Share on Facebook Share Share on TwitterTweet Share on Google Plus Share Share on Pinterest Share Share on…

Posted in දැන්වීම් | Leave a comment

කුමරතුඟු මුනිදස් දෙ සැත්තෑ වැනි සමරුව

කුමරතුඟු මුනිදසුන් ගේ දෙ සැත්තෑ වැනි සමරුව 2016 මාරතු 02 වැනි දා, බදාදා, පස් වරු 3:00 සිටැ, කොළොඹැ, පොත්ගුල් මඬුල්ලේ ඇසුම් හලෙහි (පුස්තකාලය හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩල ශ්‍රවණාගාරයේ) පැවැත්වේ. හෙළ හවුලේ නයු ශ්‍රීනාත් ගණේවත්තයන් මුලසුන හොබවන මේ උලෙළේ දී මීගොඩැ සුඛිත හිමි පාණෝ ද කැලැණි සරසවියේ වදන්විදු පුවසුරු වි. මු. විජේරත්නයෝ ද හෙළ හවුලේ අනුනයුවන්…

Posted in දැන්වීම් | Leave a comment
Top