ඔබ සිටින්නේ
මුල් පිටුව > අප හා සැබැඳෙන්න
හෙළ හවුලට ඇතුළත් වීම හෙළ හවුලේ අරමුණු පිළිගන්නට රිසි සැවොම හෙළ හවුලේ ඇතුළතුන් වීමට එකතින් නිස්සෝ යැ. සැමැනි ඇතුළත්හු (Ordinary Members) ද සිසු ඇතුළත්හු (Student Members) ද යනුවෙන් ඇතුළත්හු දෙ වගෙකි. හෙළ හවුලේ අරමුණු ද ඇතුළතුන් බඳවාගැනීමේ පිළිවෙත ද පහතැ පළමු වැනි සැබැඳියෙන් හා දෙ වැනි සැබැඳියෙන් හා දැක්වෙන පනත් පෙළෙහි සපිරි ලෙස පැහැදිලි කැරේ. හෙළ හවුලට ඇතුළත් වනු රිසියෝ ඒ පනත් පෙළ මැනැවින් කියවා පහතැ තෙ වැනි සැබැඳියෙන් දැක්වෙන ඇතුළත් වීමේ ඉලියුම් පත පුරවාගෙනැ මී ළඟ හෙළ හවුල් මුළුවට (රැස් වීමට) පැමිණියැ යුත්තා හ. රැස් වීම් පැවැත්වෙන දින පිළිබඳ දැන්වීම් නියමිත දිනට සතියකට පෙරැ මේ විබැඳුම්කරයේ (website) ද ෆේස්බුක් පිටුවේ (Facebook Page) ද පළ කැරේ. කවරකු ගේ වුව ඇතුළත් වීමේ ඉලියුම් පිළිගැනීම හෝ පිළිකෙවීම හෝ සිදු කැරෙනුයේ විදහන් කමිටුවේ නිනැයීම පරිදි මහ මඬුල්ල විසිනි. වැඩිතර තතු පිණිස පනත් පෙළ බලන්නැ. 1. හෙළ හවුලේ පනත (සිංහල) 2. හෙළ හවුලේ පනත (ඉංගිරිසි) 3. ඇතළත් වීමේ ඉලියුම සැබැඳුම් තතු ලිපි යොමුව කොළොඹ 6, වැල්ලවත්තේ, ප්‍රෙඩ්රිකා පාරේ, සිරි විජයාරාම විහාරයේ, හෙළ හවුල් සකසුරුවෝ ඉ-ලිපි යොමුව info@helahavula.org ෆේස්බුක් පිටුව https://www.facebook.com/HelaHavula/ තෙලබණු නම්වර ශ්‍රීනාත් ගණේවත්ත (නයු): 011 2 410 862 සීවලී බණ්ඩාර (සම සකසුරු): 071 4 803 898 ක. ක. ගනුෂ්ක රන්දුල: (සම සකසුරු): 077 4 127 090
Top