ඔබ සිටින්නේ
මුල් පිටුව > 2018 > April

කුමරතුඟුන් ගේ පද බෙදුම් රීතිය

2010 මැයි මසැ 9 වැනි දා ඉරිදා සිළුමිණ පුන් කලසේ “කුමරතුඟුන් ගේ පද බෙදුම් රීතිය විදුහුරු ද?” යන මැයෙන් තිලකරත්න බණ්ඩා මහතා පළ කළ ලිපියේ අවසනැ මෙ බඳු අදහසෙක් වී යැ. * “කුමාරතුංග මුනිදාසයන් සිංහලයෙහි පද බෙදන ආකාරය පිළිබඳ නිශ්චිත රීතියක් සකස් කර තිබේ ද?” * “එතුමන් පද පිළිබඳ ව කර ඇති

Top