මී ළඟ රැස් වීම

හෙළ හවුලේ මී ළඟ මහ මඬුලු මුළුව
2017 සැප්තැම්බර 09 වැනි දා, සනි දා, ප. ව. 3:00 සිට
වැල්ලවත්තේ, ෆෙඩ්‍රිකා පාරේ,
සිරි විජයාරාම වෙහෙර හලේ දී පැවැත්වේ.
 
සැමට ඇරියුම්!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *