මී ළඟ රැස් වීම

හෙළ හවුලේ මී ළඟ මහ මඬුලු මුළුව 2017 ජුලි 15 වැනි දා, සනි දා, ප. ව. 3:00 සිට වැල්ලවත්තේ, ෆෙඩ්‍රිකා පාරේ,සිරි විජයාරාම වෙහෙර හලේ දී පැවැත්වේ. සැමට ඇරියුම්!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *