මියැසිසුරු වදනිසුරු අමරදෙව් ඇජරෙනි,

“යළි හෙළයට කරනුව සේවා
ඔබට උපත හෙළය මැ වේ වා”

– සොවට පත් හෙළ හවුල

Leave a Reply