මී ළඟ රැස් වීම කල් ගියා!!!

2016 සැප්තැම්බර මසැ 10 වැනි දා, සනි දා, පැවැත්වීමට නියමිත වැ තුබුණු හෙළ හවුලේ මී ළඟ මහ මඬුලු මුළුව නො වැළැක්වියැ හැකි කරුණක් නිසා 2016 සැප්තැම්බර මසැ 17 වැනි දා, සනි දා, ප. ව. 3:00 සිටැ වැල්ලවත්තේ, ෆ්රෙද්රිකා පාරේ, සිරි විජයාරාම වෙහෙර හලේ දී පැවැත්වේ. සිදු වූ අපහසුතාව ගැනැ අප ගේ බලවත් සොව මෙයින් පළ කෙරෙමු. සියල්ලෝ එ දිනැ පැමිණෙත් වා! විමැසීම්: 774 127 090

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *