හෙළ හවුලේ මී ළඟ රැස් වීම!

හෙළ හවුලේ මී ළඟ මහ මඬුලු මුළුව
2016 සැප්තැම්බර මසැ 10 වැනි දා, සනි දා,
ප. ව. 3:00 සිටැ
වැල්ලවත්තේ, ෆ්රෙද්රිකා පාරේ,
සිරි විජයාරාම වෙහෙර හලේ දී පැවැත්වේ.

සියල්ලෝ එ දිනැ පැමිණෙත් වා!

විමැසීම්: 774 127 090

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *