හෙළ හවුලේ මී ළඟ රැස් වීම!

හෙළ හවුලේ මී ළඟ මහ මඬුලු මුළුව 2016 සැප්තැම්බර මසැ 10 වැනි දා, සනි දා, ප. ව. 3:00 සිටැ වැල්ලවත්තේ, ෆ්රෙද්රිකා පාරේ, සිරි විජයාරාම වෙහෙර හලේ දී පැවැත්වේ. සියල්ලෝ එ දිනැ පැමිණෙත් වා! විමැසීම්: 774 127 090

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *