කුමරතුඟු මුනිදස් දෙ සැත්තෑ වැනි සමරුව

කුමරතුඟු මුනිදසුන් ගේ දෙ සැත්තෑ වැනි සමරුව 2016 මාරතු 02 වැනි දා, බදාදා, පස් වරු 3:00 සිටැ, කොළොඹැ, පොත්ගුල් මඬුල්ලේ ඇසුම් හලෙහි (පුස්තකාලය හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩල ශ්‍රවණාගාරයේ) පැවැත්වේ.

හෙළ හවුලේ නයු ශ්‍රීනාත් ගණේවත්තයන් මුලසුන හොබවන මේ උලෙළේ දී මීගොඩැ සුඛිත හිමි පාණෝ ද කැලැණි සරසවියේ වදන්විදු පුවසුරු වි. මු. විජේරත්නයෝ ද හෙළ හවුලේ අනුනයුවන් වන වි. ජ. මු. ලොකුබණ්ඩාරයෝ ද කැ. ආ. ඉ. කල්‍යාණරත්නයෝ ද දෙසුම් පවත්වති.

අයිවෝ ඩෙනිස්හු කුමරතුඟු සමරු ගී ගයති.

බසට රැසට දෙසට වැඩ කැමැති සියල්ලෝ පැමිණෙත් වා!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *