කුමරතුඟුන් ගේ දර්ශනයෙන් නිසි ප්‍රයෝජන ගත්තේ නැහැ

කුමරතුඟු මුනිදස් 69 වැනි සමරුව නිමිත්තෙන් 2013 මාරතු 03 වැනි දා සිළුමිණ පතෙහි පළ වූ ලිපියෙකි. ජාතියක පදනම එහි භාෂාව ය යන දර්ශනයෙහි පිහිටා හෙළ බස රූපික ව ද, රමණීය ව ද, විචිත්‍රවත් ව ද නඟාසිටුවනු පිණිස මුළු දිවිය ම කැප කළ කුමාරතුංග මුනිදාසයන් නාමශේෂභාවෝපගත වී ඊයේට (02) වසර 69ක් සැපිරිණි.

කුමාරතුංග මුනිදාසයෝ අකාලික යි!

හෙළ හවුලේ අනුසසු, හේමසිරි කුමාරණතුංගයෝ 1. කුමාරතුංග මුනිදාසයන් අනුස්මරණය කළ යුත්තේ ඇයි? හෙළ බසට අනුපමේය සේවයක් කෙළේ එ තුමා යි. බසට පමණක් නො ව බස, රැස, දෙස යන තෙරුවන ම නඟාසිටුවීමට මූලික ව කටයුතු කෙළේ එ තුමා යි. යටත් විජිත යුගයේ සිංහල භාෂාව තුබුණේ වහල් බසක් හැටියට. ඒ වහල් බවින් මුදා ගෙන බස